Koks detachering
Koksintermediair | Project Management | Referenties | Kosteninformatie | Aanvraag formulier | Contact
werving selectie  
Koksintermediair

Download hier het Privacy en Cookie beleid van Koksintermediair

 

Algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koksintermediair B.V., hierna te noemen: “Koksintermediair”, en een Opdrachtgever, waarop Koksintermediair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koksintermediair, voor de uitvoering waarvan door Koksintermediair derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Koksintermediair en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koksintermediair en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Koksintermediair niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koksintermediair in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2  Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Koksintermediair zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Koksintermediair kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Koksintermediair daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koksintermediair anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koksintermediair niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

artikel 3  Contractsduur; uitvoering; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Koksintermediair en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Koksintermediair derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koksintermediair dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Koksintermediair zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Koksintermediair heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Koksintermediair of door Koksintermediair ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Koksintermediair is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Koksintermediair de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koksintermediair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder een nauwkeurige omschrijving van de werkzaamheden, functie, functie-eisen, arbeidsplaats en de beoogde looptijd van de opdracht, tijdig aan Koksintermediair worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Koksintermediair zijn verstrekt, heeft Koksintermediair het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Koksintermediair ter beschikking heeft gesteld.
9. Koksintermediair bepaalt welke zzp’er of werknemer zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Koksintermediair baseert zich hierbij op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de in aanmerking komende zzp’er of werknemer. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde zzp’er of werknemer op redelijke gronden af te wijzen, in welk geval Koksintermediair een vervanger zal zoeken.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Koksintermediair gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Koksintermediair daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Koskintermediair met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Koksintermediair niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4   Opschorting, ontbinding en annulering
1. Koksintermediair is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Koksintermediair ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Koksintermediair kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Koksintermediair bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koksintermediair kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Koksintermediair op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Koksintermediair de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Koksintermediair tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Koksintermediair gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Koksintermediair gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koksintermediair vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Koksintermediair op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien opdrachtgever een aan Koksintermediair gegeven opdracht korter dan 48 uur voor aanvang van een betreffende dienst van een bemiddelde kok annuleert, dan is de Opdrachtgever voor de betreffende geannuleerde dienst alsnog 6 uur verschuldigd tegen het voor de betreffende opdracht overeengekomen tarief.
9. Annulering van een dienst, tenminste 48 uur voor de aanvang van de betreffende dienst, kan kosteloos geschieden.

artikel 5 Overmacht
1. Koksintermediair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Koksintermediair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koksintermediair niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Koksintermediair of van derden daaronder begrepen. Koksintermediair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koksintermedair zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Koksintermediair kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Koksintermediair ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koksintermediair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Vergoeding, betaling en incassokosten
1. De hoogte van de verschuldigde vergoeding wordt in de overeenkomst vastgelegd. De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal door een zzp’er of werknemer gewerkte uren.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Koksintermediair aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Koksintermediair aangegeven. Koksintermediair is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Opdrachtgever kan slechts aan Koksintermediair bevrijdend betalen, tenzij door Koksintermediair schriftelijk anders aangegeven. Rechtstreekse betalingen aan een zzp’er c.q. werknemer, onder welke titel ook, zullen ten opzichte van Koksintermediair nimmer bevrijdend zijn.
4. Reclames betreffende een factuur door de opdrachtgever, dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, bij Koksintermediair zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten vervalt. De bewijslast betreffende tijdige indiening van een reclame rust op de Opdrachtgever.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Koksintermediair heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Koksintermediair kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Koksintermediair kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7. Koksintermediair is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Koksintermediair verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Koksintermediair echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Vertrouwelijke informatie
Koksintermediair is verplicht alle vertrouwelijke informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
artikel 8   Klachten en reclames, verjaringstermijn
1. Klachten en reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
2. Indien vaststaat dat een ingezette zzp’er c.q. werknemer niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Koksintermediar voor een vervanger zorgdragen, tenzij het niet voldoen van de zzp’er c.q. werknemer te wijten is aan door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Koksintermediair en de door Koksintermediair bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9  Aansprakelijkheid
1. Indien Koksintermediair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Koksintermediair is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die een zzp’er c.q. werknemer toebrengt aan opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Koksintermediair voor iedere aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen veroorzaakt door een zzp’er c.q. werknemer.
3. Koksintermediair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koksintermediair is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. De aansprakelijkheid van Koksintermediair is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Koksintermediair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koksintermediair aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Koksintermediair toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Koksintermediair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koksintermediair of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10 Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Koksintermediair voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Koksintermediair toerekenbaar is. Indien Koksintermediair uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Koksintermediair zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koksintermediair zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koksintermediair en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koksintermediair partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Koksintermediair is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koksintermediair het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Koksintermediair.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Koksintermediair heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment de wijzigingen zijn ingegaan.
 

Algemene voorwaarden voor Freelance koks

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Koksintermediair B.V., hierna te noemen: “Koksintermediair”, en een Opdrachtnemer, met betrekking tot het verrichten van kokswerkzaamheden voor opdrachtgevers van Koksintermediair, hierna te noemen “Derde(n)”, waarop Koksintermediair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Koksintermediair en zijn directie.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koksintermediair en de Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Koksintermediair niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koksintermediair in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2  Contractsduur; uitvoering; wijziging van de opdracht, prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Koksintermediair en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn is Opdrachtnemer derhalve in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling van Koksintermediair is vereist.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Koksintermediair c.q. een Derde gehouden is, dan is Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Koksintermediair c.q. de Derde daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 3   Opschorting, ontbinding en annulering
1. Koksintermediair is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Koksintermediair ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtnemer niet langer van Koksintermediair kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Koksintermediair bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koksintermediair kan worden gevergd.
3. Indien Koksintermediair tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is, is Koksintermediair gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koksintermediair vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Indien Opdrachtnemer een door Opdrachtgever gegeven opdracht binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende dienst annuleert, dan is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden schade.  

artikel 4 Overmacht
1. Koksintermediair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Koksintermediair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koksintermediair niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Koksintermediair of van derden daaronder begrepen. Koksintermediair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koksintermedair zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Koksintermediair kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 5 Vergoeding, betaling en opschorting
1. Opdrachtnemer zal Koksintermediair periodiek achteraf een factuur – voorzien van een urenspecificatie – sturen. Facturen zonder specificatie worden door Koksintermediair niet in behandeling genomen.
2. Koksintermediair betaalt de factuur binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen voor vergoeding niet in aanmerking eventuele heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. 
3. Koksintermediair zal bezwaren aangaande een factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Koksintermediair is gerechtigd om de betalingsverplichting ter zake van de betwiste deel van de factuur op te schorten.
4. Koksintermediair is gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde met hetgeen Koksintermediair van Opdrachtnemer te vorderen heeft. Koksintermediair heeft het recht om ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van Opdrachtnemer te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen zij aan Opdrachtnemer verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.
5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeengekomen vergoeding eenzijdig te wijzigen.
6. Koksintermediair is niet gehouden een factuur te betalen, dan wel is gerechtigd een (gedeelte van een) reeds betaalde factuur terug te vorderen, indien de Derde waarvoor de Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft verricht, de daarop betrekking hebbende factuur van Koksintermediair onbetaald laat. Koksintermediair is gerechtigd een op basis van het voorgaande terug te vorderen bedrag te verrekenen met latere facturen van Opdrachtnemer.
7. Koksintermediair is gerechtigd de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst een tekortkoming constateert.
8. Betaling door Koksintermediair houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
9. Overschrijding van een betalingstermijn door Koksintermediair geeft Opdrachtnemer niet de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

artikel 6 Verzekering, aansprakelijkheid, vrijwaring
1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een afdoende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
2. Opdrachtnemer verstrekt op eerste verzoek van Koksintermediair onverwijld een gewaarmerkt afschrift van de polissen van de verzekering en voorts bewijzen van premiebetaling voor de verzekering.
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk en vrijwaart Koksintermediair voor schade die ontstaat, ook jegens derden, door het handelen of nalaten van Opdrachtnemer.
4. Indien Koksintermediair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koksintermediair beperkt tot het bedrag van uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Koksintermediair. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden.
5. Koksintermediair is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtnemer vrijwaart Koksintermediair voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Koksintermediair toerekenbaar is. Indien Koksintermediair uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtnemer gehouden Koksintermediair zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koksintermediair zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koksintermediair en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.


artikel 7 Vertrouwelijke informatie
Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Koksintermediair en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.


artikel 8 Bescherm- en hulpmiddelen
1. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde hulpmiddelen en beschermmiddelen. De hulp- en beschermmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en te voldoen aan eventuele wettelijke eisen.

artikel 9   Garanties, klachten en reclames, verjaringstermijn
1. Opdrachtnemer garandeert dat hij de opdracht adequaat en efficiënt uitvoert, en zijn werk van goede kwaliteit en volledig in overeenstemming met de eisen, specificaties, standaarden en voorwaarden van Koksintermediair, dan wel de Derde, is. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de belangen van Koksintermediair en de Derde in acht en gedraagt zich naar de normen die in het maatschappelijk verkeer van een goed Opdrachtnemer worden gevraagd.
2. Ingeval van klachten en reclames van Koksintermediair met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, is Koksintermediair gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten. 
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Koksintermediair en de door Koksintermediair bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koksintermediair partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Koksintermediair is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koksintermediair het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Koksintermediair.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Koksintermediair heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment de wijzigingen zijn ingegaan.

keukenpersoneel zzp
Agemene voorwaarden